Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim

Matej Hulala
Gaštanová 50/3089, Žilina 010 07; kamenná predajňa: Bottova 11, 010 01 Žilina
IČO: 43056083
IČ DPH: SK1076063054
Bankové spojenie: 4008006747/7500
zapísaný  OÚ Žilina, č. živ. reg. 580-34744
E-mail: objednávky@darcekovekose-za.sk
Tel: 0907 046 673

a kupujúcim, predmetom ktorých je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho http://www.darcekovekose-za.sk (ďalej len „elektronický obchod“) podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ktorých je tento reklamačný poriadok neoddeliteľnou súčasťou.

1.2. Tento reklamačný poriadok sa okrem nižšie uvedených ustanovení spravuje ustanoveniami § 612 až 627 Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ je kupujúcim podnikateľ.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky v elektronickom obchode potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil, rozumie jeho obsahu a súhlasí s ním bez výhrad.

1.4. Záručná doba na zakúpený tovar sa riadi zárukou resp. dátumom spotreby uvedenej na potravinovom tovare. Záručná doba nepotravinového tovaru je maximálne 24 mesiacov.

1.5. Pokiaľ k danému tovaru nebol predávajúcim vystavený záručný list, tento nahrádza daňový doklad (faktúra). 

1.6. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí alebo bezprostredne po jeho prevzatí. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne alebo osobne v sídle predávajúceho tohto reklamačného poriadku.

2. Podmienky reklamácie

2.1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu je kupujúci povinný upozorniť pri osobnom prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu alebo priamo v predajni predávajúceho pri osobnom odbere tovaru (viď bod 4.6. a 4.7. VOP). Bez takéhoto upozornenia nie je predávajúci na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru povinný prihliadnuť. 

2.2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad, originál záručného listu (ak bol vydaný) a reklamovaný tovar; ak reklamovaný tovar bude znečistený, rozbalený alebo použitý alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať.

2.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby. 

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

a) mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,

b) nesprávnym zaobchádzaním a/alebo zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,

c) bežným opotrebením,

d) zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,

e) reklamácia vlastností tovaru vyplývajúcich z fotografií ponúkaného tovaru elektronickom  obchode.

2.5. Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli. 

2.6. Predávajúci taktiež nezodpovedá

a) za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou resp. kuriérskou službou,

b) poškodenie zásielky zavinené poštou resp. kuriérskou službou,

c) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

2.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste svojej kamennej predajne. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu. 

3.2. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho upovedomí e-mailom. 

3.3. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu daňový doklad a originál záručného listu, alebo iným relevantným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, má predávajúci právo posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. 

3.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ak ide o takú vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

3.5. Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady tovaru, ak sa jedná o chybu odstrániteľnú. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.

3.6. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný.

3.7. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.  O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru. 

3.8. Predávajúci je povinný pri osobnom uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslaním objednávky.

V Žiline, dňa 4.10.2012

Matej Hulala